Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

RYTM PRZEMIAN KULTUROWYCH - 7-9. 07. 2010

 

 - 980x1550.jpg

Po prawej logo konferencji.

Rysunek na podstawie drzeworytu Stanisława Łuczaka „Burza”

(rys. A. Grossman)

 

 

 

 MUZEUM ARCHEOLOGICZNE w BISKUPINIE

 KOMISJA ARCHEOLOGICZNA WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT ARCHEOLOGII i ETNOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Biskupin 07 - 09. 07. 2010

Rytm przemian kulturowych w pradziejach


i średniowieczu

Rhythmus der Kulturumwandlungen in der Ur- und Frühgeschichte

Rhythm of cultural changes in prehistory and the Middle Ages

 


PROGRAM OBRAD   pobierz program w pliku Word

Das Programm
The Programme

 

Środa (Mittwoch/Wednesday) 07. 07. 2010

10.00 –  10.30  Powitanie uczestników konferencji  przez mgr Wiesława ZAJĄCZKOWSKIEGO,
dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

(Begrüßung der Teilnehmer von Mag. Wiesław Zajączkowski,
Direktor des Archäologisches Museum in Biskupin)

 

Powitanie uczestników konferencji
przez prof. dr hab. Daniela Józefa BEMA, czł. rz. PAN,
prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

(Begrüßung der Teilnehmer von Prof. Dr. Habil. Daniel Józef Bem,
Präsident der Polnischen Akademie der Wissenschaften Abteilung in Wrocław)


Powitanie uczestników konferencji
przez prof. dr hab. Andrzeja BUKO,
dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

(Begrüßung der Teilnehmer von Prof. Dr. Habil. Andrzej Buko,
Direktor des Instituts für Archäologie und Ethnologie
der Polnischen Akademie der Wissenschaften)


Powitanie uczestników przez Zbigniewa JASZCZUKA,
starostę powiatu żnińskiego

(Begrüßung der Teilnehmer von Herrn Zbigniew Jaszczuk,  Starost des Kreises Żnin)

 

10.30 –  10.50 Przerwa (Pause/Break)

C z ę ś ć  I (Teil/Part I)


10.50– 11.10 Prof. dr hab. Bogusław GEDIGA (Przewodniczący Komisji      Archeologicznej Oddziału PAN we Wrocławiu)
Otwarcie obrad i wprowadzenie w tematykę konferencji

(Eröffnung der Konferenz und Einführung in die Thematik der Konferenz
von Prof. Dr. Habil. Bogusław Gediga, Vorsitzender der Archäologischen Kommission              der Abteilung der Polnischen Akademie der Wissenschaften
in Wrocław)

11.10 – 11.40 Prof. dr Evžen NEUSTUPNY (Praha)
Towards a new paradigm

(W kierunku nowego paradygmatu)

 

11.40 – 12.10  Prof. dr hab. Stanisław TABACZYŃSKI, czł. rz. PAN (Warszawa)
Identifying social aspects of cultural change in the past

(Identyfikacja społecznych aspektów  przemian kulturowych w przeszłości)

12.10 – 12.40  Prof. dr hab. Adam NOBIS (Wrocław)
W poszukiwaniu modelu przemian i ciągłości struktur globalnych

(In search for a model of transformations and continuity of global structures)

12.40 – 13.10 Prof. dr hab. Danuta MINTA-TWORZOWSKA (Poznań)
Problem zmian społecznych, kulturowych w rozumieniu archeologii

(The problem of social and cultural change as far as archaeology can see it)

13.10 – 13.40 Doc. dr hab. Henryk MAMZER (Poznań)
Unifikacja kulturowa i hybrydyzacja w społeczeństwach pradziejowych

(Cultural uunification and hybridization in prehistoric societes)


13.40 – 14.00  Dyskusja (Diskussion/Discussion)

14.00 – 15.30  Przerwa obiadowa (Mittagspause/Lunch break)


C z ę ś ć  II (Teil/Part II)


15.30  – 16.00 Prof. dr hab. Maria ŁANCZONT i Prof. dr hab. Józef WOJTANOWICZ (Lublin)
Przemiany środowiska przyrodniczego w ostatnich 15 tys. lat w Europie a krajobraz kulturowy - w poszukiwaniu wzajemnych relacji

(Transformations of natural environment in the last 15 000 years and cultural landscape of Europe – in search for mutual relationships)

16.00 – 16.30 Prof. Dr Jan BOUZEK (Praha)
Climate fluctuation and changes of prehistoric cultures


(Zmiany klimatu i pradziejowych kultur)

 

 

 

 

16.30 – 17.00 Prof. dr hab.  Daniel MAKOWIECKI (Toruń)
Rytm wskaźników archeozoologicznych a przemiany kulturowe i środowiskowe w pradziejach i czasach historycznych na Niżu Polskim

(Rhythm of archaeozoological indicators versus culture and environment changes
in prehistoric and historic times on Polish Lowland)

17.00 – 17.30 Dr Aleksander CHRÓSZCZ, Dr Maciej JANECZEK (Wrocław),
Dr. Zora MIKLIKOVA (Nitra), Dr. Vedat ONAR (Istanbul),
Dr Anna KRUPSKA, Prof. dr hab. Norbert POSPIESZNY (Wrocław),
Dr. Gűlzun PAZVANT (Istanbul)
Wyniki badań uzębienia psów w aspekcie przemian kulturowych – zmiany warunków utrzymania i żywienia w pradziejach i średniowieczu

(The dog’s dentitions investigations results in cultural changes aspect – the changes in animal care and feeding in the past)


17.30 – 17.50 Dyskusja (Diskussion/Discussion)


17.50 – 18.00 Przerwa (Pause/Break)

 

C z ę ś ć  III (Teil/Part III)


18.00 – 18.30  - Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK (Rzeszów)
Archeologia osadnictwa a problem zmiany kulturowej

(Die Siedlungsarchäologie und das Problem der Kulturveränderung)

18.30 – 19.00 Prof. Dr. Clemens EIBNER (Wien)
Veränderungen in Muttersprache und Keramikstil - Ein Vergleich

(Zmiany w mowie rodzinnej i zmiany w stylu ceramiki – próba porównania)

19.00 – 19.30  Prof. dr hab. Jacek WOŹNY (Bydgoszcz)
Palimpsestowa natura pradziejowych miejsc kultowych

(Palimpsestnatur von den urgeschichtlichen Kultstätten)


19.30 – 20.00 Dyskusja (Diskussion/Discussion)

20.00 – 20.30 Przerwa (Pause/Break)

 

20.30  –  Spotkanie towarzyskie (Geselliges Beisammensein /Party)


 

 Czwartek (Donnerstag/Thursday) 08. 07. 2010


C z ę ś ć  I (Teil/Part I)


9.00 – 9.30 Prof. dr hab. Jan Michał BURDUKIEWICZ (Wrocław)
Wpływ środowiska na przemiany technologiczne i kulturowe
w starszej epoce kamienia


(The influence of environment on technological and cultural transformations
during Old Stone Age)

9.30 – 9.50 Prof. dr hab. Romuald SCHILD (Warszawa)
Parę słów o naszych braciach Neandertalczykach


(A few words about our brothers Neanderthals)

9.50 – 10.20 Prof. dr hab. Jacek LECH (Warszawa)
Przemiany kulturowe w prehistorii w świetle badań górnictwa krzemienia: poszukiwania rytmu

(Cultural transformations in prehistory in the light of research on flint mining: searching for rhythm)


10.20 – 10.40 Przerwa (Pause/Break)


10.40 – 11.10 Prof. dr hab. Sławomir KADROW (Rzeszów)
Źródła i mechanizmy zmiany kulturowej. Przypadek wczesnego eneolitu

(Quellen und Mechanismen der Kulturveränderung. Der Fall
 von dem Frühäneolitikum)

11.10 – 11.40 Mgr Anna GROSSMAN, Mgr Wojciech PIOTROWSKI (Biskupin)
The rhythm of cultural and environmental changes
in Biskupin micro region. An outline of the problem

(Rytm przemian kulturowych i środowiska naturalnego
w mikroregionie biskupińskim. Zarys problematyki)

11.40 – 12.10 Dr Tomasz OŻÓG, Dr Aleksander CHRÓSZCZ, Dr Maciej JANECZEK (Wrocław)
Wpływ śródziemnomorskiej kultury na kształtowanie się filozofii
i kultów religijnych w wiekach średnich i epokach późniejszych

(Mediterranean culture influence on philosophy and worship
of Medieval and later ages)


12.10 – 12.40 Dyskusja (Diskussion/Discussion)


12.40 – 15.00 Przerwa obiadowa (Mittagspause/Lunch break)

 

 C z ę ś ć  II (Teil/Part II)


15.00 – 15.30 Dr Lidia DOMARADZKA (Sofia)
Cultural changes and adaptations: Late Antiquity in the Balkans.
How the crisis was faced

(Przemiany kulturowe i sposoby przystosowania: późna starożytnosć na Bałkanach. Jak stawiono czoła kryzysowi)

15.30 – 16.00 Prof. Dr. Kristian KRISTIANSEN (Göteborg)
New models for the Bronze Age settlement of Northern Europe

(Nowe modele osad epoki brązu w Europie Północnej)

16.00 – 16.30 Dr. Regina MARASZEK (Halle a. d. Saale)
Wandel und Kontinuität: Mitteldeutschland um 1000 v. Chr.

(Zmiana i ciągłość - Niemcy środkowe około roku 1000 p. n. e.)


16.30 – 16.45 Przerwa (Pause/Break)


16.45 – 17.15 Dr. Miloslav CHYTRÁČEK (Praha)
Die Rolle der Mittelmeerzivilisationen Einflüsse in den Kulturumwandlungen der Hallstatt- und Frühlatènezeit. Entstehung der neuen Kunstform und die Herausbildung von zentralen Befestigungen in Böhmen während HaD – LTA

(Rola wpływów cywilizacji basenu Morza Śródziemnego na przemiany kulturowe okresu halsztackiego i wczesnola-teńskiego. Powstanie nowych form oraz założeń umocnień na planie centralnym w Czechach w okresie HaD-LtA)

17.15 – 17.45 Doz. Dr. habil. Ines BEILKE-VOIGT (Berlin)
Der Widder von Lossow – ein langer Weg in den Norden

(Baran z Lossow – długa droga na północ)

17.45 – 18.15 Dr. Alexandrine EIBNER (Wien)
Gibt es einen Wechsel in der Situlenkunst von Einzel- zu Gruppendarstellungen im zeitlichen Wandel ?

(Czy istnieje przejście w czasie w sztuce situl od przedstawień indywidualnych do grupowych?)


18.15 – 18.45 Dyskusja (Diskussion/Discussion)

 

Piątek (Freitag/Friday) 09. 07. 2010


9.00 – 9.30  Prof. Dr. Michael MEYER (Berlin)
Die Wendezeit. Der Übergang von der  älteren zur jüngeren vorrömischen Eisenzeit in Norddeutschland

(Czas przemian. Moment przejścia z wcześniejszej do późniejszej fazy przedrzymskiej epoki żelaza na terenach Niemiec północnych)

9.30 – 10.00 Dr Tomasz GRALAK (Wrocław)
Przyczyny i formy zróżnicowania kultur przeworskiej i wielbarskiej

(Ursachen und Formen der Differenzierung der Wielbark-Kultur
und der Przeworsk-Kultur)

10.30 – 10.50 Dyskusja (Diskussion/Discussion)

10.50 – 11.00 Przerwa (Pause/Break)

11.00 – 11.30 Prof. dr hab. Andrzej BUKO (Warszawa)
Główne cezury i wyznaczniki zmian społeczno-kulturowych na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu - zarys problematyki badawczej

(Hauptzäsuren und Determinanten der gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen in polnischen Gebieten im Frühmittelalter: Grundrisse
der Forschungsproblematik)

11.30 – 12.00 Dr Justyna BARON (Wrocław)
Rytuał a zmiana kulturowa. Przemiany w obrzędowości na styku pogaństwa
i chrześcijaństwa we wczesnośredniowiecznej Polsce

(Ritual and cultural change. Transformations in rituals at the junction
of pagan religion and Christianity in early medieval Poland)

12.00 – 12.30 Dr Alžběta DANIELISOVÁ, Dr Jan MAŘÍK (Praha)
From Late Iron Age Oppida to Early Medieval Stronghold.
Continuity of economic systems ?

(Od oppidów późnej epoki żelaza do wczesnośredniowiecznego grodu.
Ciągłość systemów gospodarczych?)

12.30 – 13.00 Prof. Dr. Felix BIERMANN (Berlin), Dr Dominik NOWAKOWSKI (Wrocław), Mag. Andreas KIESELER (Bergen auf Rűgen)
Vom Burgwall zur Rechtsstadt in Schlesien – das Beispiel Köben an der Oder

(Od grodu do miasta lokacyjnego na Śląsku – przykład Chobieni nad Odrą)

13.00 – 13.30 Dr. Klaus GOLDMANN (Berlin)
Die Selbstzerstörung des europäischen Geschichtsbewusstseins
im 20. Jahrhundert

(Samozagłada europejskiej świadomości historycznej
w XX stuleciu)

13.30 – 14.15 DYSKUSJA, PODSUMOWANIE (prof. dr hab. Jerzy Piekalski)
i ZAMKNIĘCIE OBRAD


(Diskussion und Schluss der Tagung/Discussion and closing up the conference)

 

Mariusz Kazik
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI