Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

Zastrzeżenie wizerunku Muzeum

 

 

Informujemy, iż znaki towarowe “Biskupin” i “Muzeum Archeologiczne w Biskupinie”, jest znakiem zgłoszonym do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym R.P.- zgłoszenie nr: (210) 303453 z dnia 12.12.2005 r. oraz nr: (210) 303158 z dnia 05.12.2005 r. Obejmuje on nazwę oraz wizerunek obiektów m.in. budynek bramy czyli “wieżę biskupińską”

 - zastrzezenie.jpg
 

oraz: nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty, fotografie, reprodukcje, wydawnictwa związane z wystawami, eksponatami, książki, czasopisma, periodyki, broszury, prospekty, plakaty, kalendarze, katalogi, albumy, mapy, widokówki, przewodniki, foldery reklamowe, fotografie pamiątkowe, wyroby pamiątkarskie z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, muszli, tworzyw sztucznych, gipsu,turystyka, organizowanie i obsługa wycieczek, usługi parkingowe, usługi muzealne, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, festynów archeologicznych oraz historycznych, ekspozycji, spektakli i koncertów, organizowanie i prowadzenie prelekcji i seminariów, konkursów, konferencji, zielonej szkoły, lekcje muzealne, usługi hotelowe, gastronomiczne, bary, restauracje, kawiarnie i  organizacji imprez.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Patentowego RP. Znaki zgłoszone do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym R.P. – zgłoszenia nr: (210) 303453, (210) 303158.

Rejestracja znaku towarowego w myśl art. 153 ust.1 ustawy Prawo Własności Przemysłowej - daje uprawnionemu prawo do wyłączności na używanie zarejestrowanego znaku w sposób zawodowy i zarobkowy na terenie R.P., czyli monopol w zakresie oznaczania towarów bądź świadczenia usług pod zastrzeżoną nazwą – znakiem towarowym.Jednocześnie informujemy, iż działania polegające na nieprawnym posługiwaniu się chronioną nazwą, łamią szereg przepisów prawa w tym:ustawy z dnia  16.04.1993r. – O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – art.3, 5, 10, Dz.U. nr 47, poz. 211, z późń. zm.,oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia: 30.06.2000r., Dz.U.  z 2003r., nr 119, poz 1117 oraz z 2004, Dz.U. nr 33, poz. 286. Przepisy, powyższych ustaw w przypadku naruszeń przewidują szereg sankcji cywilnoprawnych atr. 296 u.p.w.p.: zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków tych działań, naprawienie wyrządzonej krzywdy oraz wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz zgodnie z art. 305, 306 u.p.w.p. sankcje karne: kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności oraz przepadek towarów, materiałów, narzędzi i środków technicznych, które były przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Znak towarowy w obrocie gospodarczym służy do odróżnienia towarów i usług pochodzących od jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Dlatego też sytuacja, w której na rynku funkcjonują równocześnie podobne - w stopniu powodującym możliwość pomyłki, lub identyczne znaki towarowe, przeznaczone do oznaczania takich samych lub zbliżonych towarów/usług, jest zarówno z punktu widzenia ustawy o znakach towarowych jak i praktyki gospodarczej – niedopuszczalna.
Działając w oparciu o ustawę “ Ustawa o muzeach” z dnia 21 listopada 1996 r. ( Dz. U. Z dnia 20 stycznia 1997 r.) zarządzeniem Dyrekcji MAB z dnia 03.10.2005 r. Nr: 21/2005/MAB  utworzono Pracownię Fotograficzną przy Dziale Naukowo Badawczym Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, która reguluje sprawy związane z fotografowaniem  i udostępnianiem zdjęć z zasobów własnych oraz udzielania zgody na publikację materiałów fotograficznych dotyczących rezerwatu w Biskupinie.  Muzeum zabrania wykonywania  zdjęć oraz realizacji filmów na terenie rezerwatu do celów publikacji naukowych, komercyjnych, reklamowych bądź internetowych bez zgody Dyrekcji Muzeum lub osoby upoważnionej.


Fotografowanie na terenie rezerwatu bez prawa publikacji (w celach prywatnych)  nie wymaga zgłoszenia.

Zastrzegamy prawo odmowy udzielenia zgody na wykorzystanie w/w materiałów.

Więcej informacji w dziale Pracownia Fotograficzna

INFORMUJEMY
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI