Od początku kwietnia 2016 roku Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje we współpracy z Politechniką Warszawską i Państwowym Muzeum Archeologicznych w Warszawie projekt naukowy pt.: Opracowanie zabudowy grody kultury łużyckiej na stanowisku 4. Badania przedwojenne. Powyższy projekt uzyskał wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych. Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 204.700,00  zł, z czego 164.500,00 zł to środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, resztę stanowi wkład własny Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2017.

    Celem zadania jest wykorzystanie technologii cyfrowych w opracowaniu zabudowy osiedla obronnego kultury łużyckiej w Biskupinie (stan. 4), datowanego na wczesną epokę żelaza. Realizacja projektu będzie wspomagana innowacyjnymi technikami cyfrowymi, które umożliwią m.in. stworzenie przestrzennych modeli reliktów grodu na podstawie fotografii. Wykorzystanie bogatego zbioru przedwojennych zdjęć jest szczególnie zasadne w przypadku biskupińskiego grodu, ponieważ stan dokumentacji rysunkowej, a także utrata jej części, uniemożliwiają rzetelne opracowanie reliktów zabudowy. Aplikacje nowych technologii dotyczyć będą północnej i środkowej części grodu, dla których istnieje odpowiednia dokumentacja fotograficzna. Istotnym elementem projektu będzie analiza układów konstrukcyjnych budowli, w tym  analiza statyczno-wytrzymałościowa. Zwieńczeniem projektu będzie publikacja książkowa, w której ukazane zostaną rezultaty opracowań studyjnych, wykonane na podstawie badań przedwojennych, poparte wieloaspektowymi analizami

  • logo1
  • logo2
  • logo3
  • Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego